16 ธ.ค. 2565  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดค่า PM 2.5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

16 ธ.ค. 2565  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดค่า PM 2.5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดค่า PM 2.5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนหน่วยงานจัดกิจกรรมหรือโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม

14 พ.ย. 2565 ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายลุ่มน้ำ เป็นผู้แทน สทนช. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าฯ โดยสำนักนายกรัฐมนตรี

14 พ.ย. 2565 ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายลุ่มน้ำ เป็นผู้แทน สทนช. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าฯ โดยสำนักนายกรัฐมนตรี

กองกฎหมาย เป็นผู้แทนหน่วยงาน สทนช. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วัดโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ มอบหมายให้ นายธรรญธร นักบุญ ผอ.กลุ่มกฎหมายลุ่มน้ำ และนางสาวเดือนเพ็ญ สาสังข์

15 พ.ย. 2565 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายในประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง จังหวัดลำปาง

15 พ.ย. 2565 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายในประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง จังหวัดลำปาง

กองกฎหมาย ร่วมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง จังหวัดลำปาง โดยมอบหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์) เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ทบทวนความเข้าใจ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 สำหรับคณะกรรมการลุ่มน้ำ” (จัดโดย : กอส.)

17 พ.ย. 2565 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก

17 พ.ย. 2565 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก

กองกฎหมาย ร่วมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก โดยมอบหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์) เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ทบทวนความเข้าใจ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 สำหรับคณะกรรมการลุ่มน้ำ” (จัดโดย : กอส.)

24 – 25 พ.ย. 2565  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถามด้านกฎหมายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

24 – 25 พ.ย. 2565  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถามด้านกฎหมายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายโสภณ ขำเกิด ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถามด้านกฎหมาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อการบรรยาย “การร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ย และชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ำ” มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทิศทางเป้าหมาย ภาพรวม