director of ict 1

นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยกลุ่มกฎหมาย

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2561 - 2562

director of ict 2

ว่าที่ร้อยตรี สมชัย แตงไทย

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2562 - 2562

unnamed

นายโสภณ ขำเกิด

นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หน้าที่ความรับผิดชอบตาม "กฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562"  ให้กองกฎหมาย มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

          (1) ดำเนินการด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ

          (2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ เพื่อเสนอให้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรน้ำทั้งในภาพรวมของประเทศและระดับลุ่มน้ำ

          (3) สนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรการ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ เพื่อการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของ กนช. คณะกรรมการลุ่มน้ำ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

          (4) ด้าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน

          (5) ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

          (6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย