director of ict 1

นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยกลุ่มกฎหมาย

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2561 - 2562

director of ict 2

ว่าที่ร้อยตรี สมชัย แตงไทย

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2562 - 2562

unnamed

นายโสภณ ขำเกิด

นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน