Up

กฎหมาย

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.๒๕๖๑ (เฉพาะมาตราเร่งด่วน)
คู่มือการปฏิบัติงานฯ ที่เกี่ยวกับองค์กรด้านบริหารจัดการน้ำ
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. .... จำนวน 22 ลุ่มน้ำ พร้อมแผนที่ท้าย ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กรอบแนวทางเพื่อการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สอยทรัพยากรน้ำสาธารณะของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำสาธารณะบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำสาธารณะบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำสาธารณะหนองหาร จังหวัดสกลนคร
รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ฉบับภาษาอังกฤษ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓
กฎกระทรวงการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔
กฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้ำ และลำดับความสำคัญของการใช้น้ำสำหรับกิจการประเภทต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอข้อพิพาท การไกล่เกลี่ย และการชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการเสนอเรื่องร้องทุกข์หรือข้อพิพาท การไกล่เกลี่ยและการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ำท่วม และการจัดทำระบบเตือนภัยน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔
 
 
Powered by Phoca Download