Up

กฎหมาย

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.๒๕๖๑ (เฉพาะมาตราเร่งด่วน)
คู่มือการปฏิบัติงานฯ ที่เกี่ยวกับองค์กรด้านบริหารจัดการน้ำ
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. .... จำนวน 22 ลุ่มน้ำ พร้อมแผนที่ท้าย ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
 
 
Powered by Phoca Download