กิจกรรมเด่น

14 ก.พ. 65 ประชุมหารือ ร่าง กฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ พ.ศ. .... (มาตรา 78)
4 มี.ค. 65 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2565
17 มี.ค. 65 ประชุมพิจารณาร่างประกาศ กนช. เรื่อง ผังน้ำลุ่มน้ำชี พ.ศ. .... และรายการประกอบผังน้ำ
16 มิ.ย. 65 ประชุมหารือการได้มาซึ่งคณะอนุกรรมการภายใต้ กนช. ตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
4 ก.ค. 2565 : ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย
กองกฎหมาย ร่วมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมาย โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์) ร่วมเป็นวิทยากรตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ (ซึ่งจัดโดย กอส.)
6 ก.ค. 2565 : ลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น
กองกฎหมาย ร่วมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมาย โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์) ร่วมเป็นวิทยากรตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ (ซึ่งจัดโดย กอส.)
7 ก.ค. 2565 : ลุ่มน้ำมูล จังหวัดนครราชสีมา
กองกฎหมาย ร่วมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมาย โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์) ร่วมเป็นวิทยากรตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ (ซึ่งจัดโดย กอส.)
19 ก.ค. 2565 : ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กองกฎหมาย ร่วมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมาย โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์) ร่วมเป็นวิทยากรตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ (ซึ่งจัดโดย กอส.)
20 ก.ค. 2565 : ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา
กองกฎหมาย ร่วมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมาย โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์) ร่วมเป็นวิทยากรตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ (ซึ่งจัดโดย กอส.)
21 ก.ค. 2565 : ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง จังหวัดยะลา
กองกฎหมาย ร่วมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมาย โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์) ร่วมเป็นวิทยากรตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ (ซึ่งจัดโดย กอส.)
22 ก.ค. 2565 : ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก จังหวัดตรัง
กองกฎหมาย ร่วมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมาย โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์) ร่วมเป็นวิทยากรตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ (ซึ่งจัดโดย กอส.)
4 ส.ค. 2565 : ลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำสะแกกรัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กองกฎหมาย ร่วมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมาย โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์) ร่วมเป็นวิทยากรตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ (ซึ่งจัดโดย กอส.)
10 ส.ค. 2565 : ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กองกฎหมาย ร่วมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมาย โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์) ร่วมเป็นวิทยากรตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ (ซึ่งจัดโดย กอส.)
16 ส.ค. 2565 : ลุ่มน้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี
กองกฎหมาย ร่วมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมาย โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์) ร่วมเป็นวิทยากรตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ (ซึ่งจัดโดย กอส.)
19 ส.ค. 2565 : ลุ่มน้ำบางปะกง ลุ่มน้ำโตนเลสาบ และลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
กองกฎหมาย ร่วมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมาย โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์) ร่วมเป็นวิทยากรตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ (ซึ่งจัดโดย กอส.)

ผู้อำนวยการนายโสภณ ขำเกิด
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

การให้บริการของกองกฎหมาย

argument

คดีความ

complaint

ช่องทางร้องเรียน

law book

รวบรวมกฎหมายด้านน้ำ

law

กฎหมายทั่วไป

manual book

คู่มือการปฏิบัติงาน

meeting

หารือข้อกฎหมาย

questionnaire

แบบประเมินความพึงพอใจ

support

บริการประชาชน

กิจกรรมและข่าวสารของกองกฎหมาย

กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 38 ฉบับ

(พระราชบัญญัติ 36 ฉบับ และพระราชกำหนด 2 ฉบับ)

1.พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547

2.พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

3.พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

4.ประมวลกฎหมายที่ดิน

5.พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

6.พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558

7.พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

8.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

9.พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

10.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

11.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

12.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

13.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

14.พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

15.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

16.พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535

17.พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

18.พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526

19.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

20.พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522

21.พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

22.พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

23.พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

24.พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511

25.พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510

26.พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510

27.พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509

28.พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

29.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

30.พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485

31.พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

32.พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457

33.พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 

34.พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121

35.พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

36.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

37.พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555

38.พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

Read More

การมอบหมายผู้ชี้แจ้งร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ Download

Read More

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2564 Download

Read More

กองกฎหมาย Fan Page

หน่วยงานภายใน สทนช.

สำนัก/กอง ส่วนกลาง

หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค


ระบบสารสนเทศ

CloudStorage

dpis banner

e document

mailgothai

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0.png0.png3.png0.png1.png0.png0.png
วันนี้14
เมื่อวานนี้20
สัปดาห์นี้72
เดือนนี้14
รวมทั้งหมด30100

วันพฤหัสบดี, 01 ธันวาคม 2565 16:13

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก