กิจกรรมเด่น

กองกฎหมาย ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดำเนินกิจกรรมจัดทำ Face shield เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆ และวัด
วันที่ 9 มกราคม 2563 กองกฎหมาย ร่วมกิจกรรมตลาดนัดปลอดขยะ
ขอเชิญร่วมบริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัล เพื่อบริจาคให้วัดห้วยหมูจัดทำดอกไม้จันทร์ต่อไป
25 ก.ค. 62 สทนช. ยังคงเดินสายจัดสัมมนาอย่างต่อเนื่อง เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทใหม่ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
5 ก.ค. 62 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมรับฟังและหารือประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรอง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกร่างขึ้นจำนวน 23 ฉบับ
14 มิ.ย. 62 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองข้อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำครั้งที่ 1/2562
16 มิ.ย. 63 กองกฎหมาย ประชุมหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำกับภาคอุตสาหกรรมในส่วนประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการของภาคอุตสาหกรรม
2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. กองกฎหมาย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” จัดทำหน้ากากใส ป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shiald) เพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวุฒิสมานชัย ในพื้นที่ตำบลสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย และโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ตำบลบ่อย่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
18 ส.ค. 63 กองกฎหมาย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดรูปแบบและแนวทางการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนอง ครั้งที่ 1/2563
19 ส.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2563
16 ก.ย. 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2563
9 ต.ค. 2563 ประชุมพิจารณาทบทวนการจัดทำกฎหมายลำดับรอง หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ
27 ต.ค. 2563 ประชุมพิจารณาดำเนินการภายใต้ร่างกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำฯ และกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำใน กนช.
5 พ.ย. 2563 ประชุมพิจารณาดำเนินการภายใต้ร่างกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำฯ และกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำใน กนช.
17 ธ.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่ 4/2563
7 ม.ค. 64 นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมหารือกฎหมายลำดับรอง
14 ม.ค. 64 ประชุมหารือประเด็นกฎหมายผังเมืองที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
26 ม.ค. 64 ประชุมพิจารณาทบทวนการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ตามหมวด ๔ การจัดสรรน้ำ และการใช้น้ำ
27 ม.ค. 64 ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง 3 ฉบับ เกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ำ การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำ และผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
10 ก.พ. 64 ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง 3 ฉบับ เกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ำ การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำ และผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
17 ก.พ. 64 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่่ 1/2564
ประชุมการจัดทำกฎหมายลำดับรอง
22 เม.ย. 64 นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานในการประชุมการจัดทำกฎหมายลำดับรอง
ประชุมการจัดทำกฎหมายลำดับรอง
22 เม.ย. 64 นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานในการประชุมการจัดทำกฎหมายลำดับรอง
27 พ.ค. 64 ประชุมเพื่อเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการปรับปรุงเอกสารประกอบการกำหนดตำแหน่งของผู้อำนวยการกองกฎหมาย
1 มิ.ย. 64 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่ 2/2564
1 ก.ค. 64 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 5 (พื้นที่ภาคตะวันออก) โดยกรมทรัพยากรน้ำได้จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team
21 ก.ค. 64 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการกำหนดลักษณะและรายละเอียดการใช้น้ำ
31 ส.ค. 64 ประชุมหารือปรับปรุงร่างกฎกระทรวง ตามมาตรา 78 (การประชุมกลุ่มย่อยอนุบัญญัติตามมาตรา 78 ) ระหว่าง สทนช. /ทน. และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25 ต.ค. 64 ประชุมเฉพาะกิจหารือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กองกฎหมาย)
27 ต.ค. 64 ประชุมหารือด้านกฎหมายน้ำกับกรมทรัพยากรน้ำ
30 พ.ย. 64 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4/2564
30 พ.ย. 64 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4/2564
16 - 17 ธ.ค. 64 กองกฎหมายเข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการลุ่มน้ำ
14 ก.พ. 65 ประชุมหารือ ร่าง กฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ พ.ศ. .... (มาตรา 78)
4 มี.ค. 65 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2565
17 มี.ค. 65 ประชุมพิจารณาร่างประกาศ กนช. เรื่อง ผังน้ำลุ่มน้ำชี พ.ศ. .... และรายการประกอบผังน้ำ

ผู้อำนวยการนายโสภณ ขำเกิด
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

การให้บริการของกองกฎหมาย

argument

คดีความ

complaint

ช่องทางร้องเรียน

law book

รวบรวมกฎหมายด้านน้ำ

law

กฎหมายทั่วไป

manual book

คู่มือการปฏิบัติงาน

meeting

หารือข้อกฎหมาย

questionnaire

แบบประเมินความพึงพอใจ

support

บริการประชาชน

กองกฎหมาย Fan Page

หน่วยงานภายใน สทนช.

สำนัก/กอง ส่วนกลาง

หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค


ระบบสารสนเทศ

CloudStorage

dpis banner

e document

mailgothai

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0.png0.png2.png6.png4.png2.png6.png
วันนี้16
เมื่อวานนี้17
สัปดาห์นี้48
เดือนนี้300
รวมทั้งหมด26426

วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565 22:27

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก