29 ธ.ค. 2565  ผู้อำนวยการกองกฎหมายและเจ้าหน้าที่ร่วมสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และขอพรจากผู้บริหาร สทนช. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

29 ธ.ค. 2565  ผู้อำนวยการกองกฎหมายและเจ้าหน้าที่ร่วมสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และขอพรจากผู้บริหาร สทนช. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และขอพรจากผู้บริหาร สทนช. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรต่อไป

16 ธ.ค. 2565  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

16 ธ.ค. 2565  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

16 ธ.ค. 2565 ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

16 ธ.ค. 2565 ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เข้าประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ โดยตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

8 ธ.ค. 2565 ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมพิธีปิดโครงการการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำ ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย – เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGCP – Water)

8 ธ.ค. 2565 ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมพิธีปิดโครงการการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำ ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย – เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGCP – Water)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำ ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย – เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGCP – Water) โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาภายใต้โครงการฯ ต่อหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง World Ballroom C ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์

2 ธ.ค. 2565 ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ

2 ธ.ค. 2565 ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อให้หน่วยงานภายใน สทนช. ได้รับทราบข้อมูลและร่วมระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำ 20 ปีด้านที่ 5 การบริหารจัดการ