14 พ.ย. 2565 ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายลุ่มน้ำ เป็นผู้แทน สทนช. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าฯ โดยสำนักนายกรัฐมนตรี

14 พ.ย. 2565 ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายลุ่มน้ำ เป็นผู้แทน สทนช. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าฯ โดยสำนักนายกรัฐมนตรี

กองกฎหมาย เป็นผู้แทนหน่วยงาน สทนช. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วัดโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ มอบหมายให้ นายธรรญธร นักบุญ ผอ.กลุ่มกฎหมายลุ่มน้ำ และนางสาวเดือนเพ็ญ สาสังข์

15 พ.ย. 2565 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายในประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง จังหวัดลำปาง

15 พ.ย. 2565 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายในประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง จังหวัดลำปาง

กองกฎหมาย ร่วมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง จังหวัดลำปาง โดยมอบหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์) เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ทบทวนความเข้าใจ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 สำหรับคณะกรรมการลุ่มน้ำ” (จัดโดย : กอส.)

17 พ.ย. 2565 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก

17 พ.ย. 2565 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก

กองกฎหมาย ร่วมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก โดยมอบหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์) เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ทบทวนความเข้าใจ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 สำหรับคณะกรรมการลุ่มน้ำ” (จัดโดย : กอส.)

24 – 25 พ.ย. 2565  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถามด้านกฎหมายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

24 – 25 พ.ย. 2565  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถามด้านกฎหมายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายโสภณ ขำเกิด ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถามด้านกฎหมาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อการบรรยาย “การร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ย และชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ำ” มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทิศทางเป้าหมาย ภาพรวม