2 ธ.ค. 2565 ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ

2 ธ.ค. 2565 ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อให้หน่วยงานภายใน สทนช. ได้รับทราบข้อมูลและร่วมระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำ 20 ปีด้านที่ 5 การบริหารจัดการ