16 ธ.ค. 2565 ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

16 ธ.ค. 2565 ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เข้าประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ โดยตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565