15 พ.ย. 2565 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายในประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง จังหวัดลำปาง

15 พ.ย. 2565 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายในประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง จังหวัดลำปาง

กองกฎหมาย ร่วมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง จังหวัดลำปาง โดยมอบหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์) เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ทบทวนความเข้าใจ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 สำหรับคณะกรรมการลุ่มน้ำ” (จัดโดย : กอส.)