24 – 25 พ.ย. 2565  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถามด้านกฎหมายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

24 – 25 พ.ย. 2565  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถามด้านกฎหมายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายโสภณ ขำเกิด ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถามด้านกฎหมาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อการบรรยาย “การร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ย และชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ำ” มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทิศทางเป้าหมาย ภาพรวม แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการลุ่มน้ำและคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และแนวทางปรับปรุงการเชื่อมโยงการทำงานให้สอดคล้องระหว่างหน่วยงาน สทนช. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากการทบทวนการปฏิบัติตาม 13 มาตรการรองรับฤดูฝนปี 2565 (จัดโดย: สลน.)