หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ กองกฎหมาย

หมายเลขภายนอกหมายเลขภายในโทรสาร
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย0 2554 180012400 2521 9140
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย0 2554 18001241
หัวหน้าฝ่ายบริหาร0 2554 18001242
1243
ผอ.กลุ่มกฎหมายลุ่มน้ำ0 2554 18001518
ผอ.กลุ่มนิติการ0 2554 18001516
ผอ.กลุ่มสอบสวนและคดี0 2554 18001244

E-mail
law.onwr@gmail.com
โทรศัพท์สายตรง 0 2554 1816