ภารกิจงานตามกฎกระทรวง

กองกฎหมาย

มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้


ที่มา : กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562

  1. ดำเนินการด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ
  2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ เพื่อเสนอให้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรน้ำทั้งในภาพรวมของประเทศและระดับลุ่มน้ำ
  3. สนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรการตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ เพื่อการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของ กนช. คณะกรรมการลุ่มน้ำ
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมายกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย