ภารกิจของกลุ่ม / ฝ่าย

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการบริหารจัดการงานสารบรรณของกอง
 2. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกอง
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี แผนงานงบประมาณ และการพัสดุของกอง
 4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบงาน การบริหารจัดการต้นทุนผลผลิต การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกอง
 5. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกอง
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มกฎหมายลุ่มน้ำ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑ์และ
 3. วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ
 4. ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภายใน เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในระดับลุ่มน้ำ
 5. รับเรื่องร้องทุกข์ ประสาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำความเห็นเสนอ กนช. คณะกรรมการ
 6. คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ กนช. เพื่อประกอบการพิจารณาไกล่เกลี่ยและชี้ขาดข้อพิพาท ตลอดจนเสนอแนะมาตรการป้องกันการขัดแย้งและแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับต่าง ๆ
 7. เสนอแนะมาตรการป้องกันการขัดแย้งและแนวทางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ำในเขตลุ่มน้ำ
 8. ต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำ ตลอดจนระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ำต่อ กนช.
 9. เสนอความเห็นและให้คำปรึกษาข้อหารือทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มนิติการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองข้อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ
 2. ดำเนินการด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้ำในภาพรวมของประเทศ
 4. เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำหรือการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรการ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ต่อ กนช. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ กนช.
 5. พิจารณาให้ความเห็นการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง การบริหารงานพัสดุ และการอื่นใดของสำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. ร่างและตรวจร่างสัญญา ข้อตกลง และบันทึกความเข้าใจ (MOU) ต่าง ๆ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญา ลาไปศึกษา ดูงาน และฝึกอบรม สัญญารับทุนการศึกษา ตลอดจนสัญญาข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
 7. เสนอความเห็นและให้คำปรึกษาข้อหารือทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มสอบสวนและคดี

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อดำเนินการร้องทุกข์ และดำเนินคดีทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีล้มละลาย
 2. พิจารณา ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และพิจารณาทำความเห็นเพื่อประกอบการอนุมัติ อนุญาต วินิจฉัย
  สั่งการ และอื่น ๆ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ
 3. พิจารณาดำเนินการในคดีละเมิด 
 4. เสนอความเห็นและให้คำปรึกษาข้อหารือทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย