ประกาศ

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2563 / ใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2563
 2. ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กรอบแนวทางเพื่อการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สอยทรัพยากรน้ำสาธารณะของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2564
 3. ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้ำและลำดับความสำคัญของการใช้น้ำสำหรับกิจการประเภทต่าง ๆ พ.ศ. 2564 / ใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564
 4. ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอข้อพิพาท การไกล่เกลี่ยและการชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 / ใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564
 5. ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำพ.ศ. 2564 / ใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564
 6. ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอเรื่องร้องทุกข์ หรือข้อพิพาท การไกล่เกลี่ยและการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 / ใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564
 7. ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ำท่วมและการจัดทำระบบเตือนภัยน้ำท่วม พ.ศ. 2564 / ใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2564 / ใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2564
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเฉลี่ยน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่เขตภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง พ.ศ. 2564 / ใช้บังคับเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564
 10. ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง จัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรน้ำของประเทศ พ.ศ. 2564 (หมวด 4 มาตรา 40) / ใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2564
 11. ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำประเภทที่หนึ่งที่และการจัดส่งข้อมูลต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2564 (หมวด 4 มาตรา 42 วรรค 2) / ใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2564
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 / ใช้บังคับเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2565
 13. ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเรื่อง กำหนดแบบรายงานความเสียหายต่อหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบจากการใช้ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ พ.ศ. 2565 / ใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2565
 14. ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเรื่อง กำหนดแบบรายงานความเสียหายต่อหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบจากการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม พ.ศ. 2565 / ใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2565
 15. ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบรายงานเกี่ยวกับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนและปริมาณน้ำที่สูญเสีย พ.ศ. 2565 / ใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2565