ที่ตั้งหน่วยงาน

กองกฎหมาย (กกม.)
อาคารจุฑามาศ ชั้น 3 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร : 0 2554 1800
Fax : 0 2521 9140
Email : onwr@onwr.go.th