ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้อำนวยการ

กองกฎหมาย

นายโสภณ ขำเกิด
ผู้อำนวยการ ระดับสูง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน


ว่าที่ร้อยตรี สมชัย แตงไทย
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มน้ำ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2562 – 2562


นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2561 – 2562