กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
 2. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
 3. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
 4. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
 5. ประมวลกฎหมายที่ดิน
 6. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 7. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
 8. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
 9. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
 10. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
 11. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 12. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 13. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
 14. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 15. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
 16. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
 17. พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535
 18. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
 19. พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526
 20. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 21. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
 22. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
 23. พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
 24. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
 25. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511
 26. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510
 27. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
 28. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509
 29. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
 30. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 31. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
 32. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
 33. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
 34. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
 35. พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121
 36. พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
 37. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 38. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555
 39. พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558