กฎกระทรวง

 1. กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 / ใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2564
 2. กฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำและกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม /
  ใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 ก.พ.2564 และ 16 ก.ย.2564
 3. กฎกระทรวงการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2564 / ใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2564
 4. กฎกระทรวงการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิอันเนื่องมาจากเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ พ.ศ. 2564 / ใช้บังคับเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2564
 5. กฎกระทรวงกำหนดค่าทดแทนให้แก่บุคคลซึ่งต้องเฉลี่ยน้ำที่กักเก็บไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่เขตภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง พ.ศ. 2564 / ใช้บังคับเมื่อวันที่
  10 ก.ย. 2564
 6. กฎกระทรวงค่าชดเชยความเสียหายจากการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม พ.ศ. 2564 / ใช้บังคับเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564
 7. กฎกระทรวงค่าทดแทนและค่าชดเชยความเสียหายจากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม พ.ศ. 2564   / ใช้บังคับเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564