กิจกรรมเด่น

กองกฎหมาย ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดำเนินกิจกรรมจัดทำ Face shield เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆ และวัด
วันที่ 9 มกราคม 2563 กองกฎหมาย ร่วมกิจกรรมตลาดนัดปลอดขยะ
ขอเชิญร่วมบริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัล เพื่อบริจาคให้วัดห้วยหมูจัดทำดอกไม้จันทร์ต่อไป
25 ก.ค. 62 สทนช. ยังคงเดินสายจัดสัมมนาอย่างต่อเนื่อง เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทใหม่ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
5 ก.ค. 62 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมรับฟังและหารือประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรอง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกร่างขึ้นจำนวน 23 ฉบับ
14 มิ.ย. 62 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองข้อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำครั้งที่ 1/2562
16 มิ.ย. 63 กองกฎหมาย ประชุมหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำกับภาคอุตสาหกรรมในส่วนประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการของภาคอุตสาหกรรม
2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. กองกฎหมาย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” จัดทำหน้ากากใส ป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shiald) เพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวุฒิสมานชัย ในพื้นที่ตำบลสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย และโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ตำบลบ่อย่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ผู้อำนวยการนายโสภณ ขำเกิด
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

การให้บริการของกองกฎหมาย

argument

คดีความ

complaint

ช่องทางร้องเรียน

law book

รวบรวมกฎหมายด้านน้ำ

law

กฎหมายทั่วไป

manual book

คู่มือการปฏิบัติงาน

meeting

หารือข้อกฎหมาย

questionnaire

แบบประเมินความพึงพอใจ

support

บริการประชาชน

กิจกรรมและข่าวสารของกองกฎหมาย

director of ict 1

นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยกลุ่มกฎหมาย

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2561 - 2562

director of ict 2

ว่าที่ร้อยตรี สมชัย แตงไทย

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2562 - 2562

unnamed

นายโสภณ ขำเกิด

นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

Read More

หน้าที่ความรับผิดชอบตาม "กฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562"  ให้กองกฎหมาย มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

          (1) ดำเนินการด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ

          (2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ เพื่อเสนอให้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรน้ำทั้งในภาพรวมของประเทศและระดับลุ่มน้ำ

          (3) สนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรการ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ เพื่อการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของ กนช. คณะกรรมการลุ่มน้ำ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

          (4) ด้าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน

          (5) ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

          (6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

Read More

กองกฎหมาย Fan Page

หน่วยงานภายใน สทนช.

สำนัก/กอง ส่วนกลาง

หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค


ระบบสารสนเทศ

CloudStorage

dpis banner

e document

mailgothai

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0.png0.png0.png8.png0.png2.png8.png
วันนี้6
เมื่อวานนี้36
สัปดาห์นี้183
เดือนนี้484
รวมทั้งหมด8028

วันอาทิตย์, 16 สิงหาคม 2563 03:11

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก