กิจกรรมเด่น

14 ก.พ. 65 ประชุมหารือ ร่าง กฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ พ.ศ. .... (มาตรา 78)
4 มี.ค. 65 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2565
17 มี.ค. 65 ประชุมพิจารณาร่างประกาศ กนช. เรื่อง ผังน้ำลุ่มน้ำชี พ.ศ. .... และรายการประกอบผังน้ำ
16 มิ.ย. 65 ประชุมหารือการได้มาซึ่งคณะอนุกรรมการภายใต้ กนช. ตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

ผู้อำนวยการนายโสภณ ขำเกิด
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

การให้บริการของกองกฎหมาย

argument

คดีความ

complaint

ช่องทางร้องเรียน

law book

รวบรวมกฎหมายด้านน้ำ

law

กฎหมายทั่วไป

manual book

คู่มือการปฏิบัติงาน

meeting

หารือข้อกฎหมาย

questionnaire

แบบประเมินความพึงพอใจ

support

บริการประชาชน

กองกฎหมาย Fan Page

หน่วยงานภายใน สทนช.

สำนัก/กอง ส่วนกลาง

หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค


ระบบสารสนเทศ

CloudStorage

dpis banner

e document

mailgothai

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0.png0.png2.png7.png2.png5.png7.png
วันนี้10
เมื่อวานนี้20
สัปดาห์นี้65
เดือนนี้112
รวมทั้งหมด27257

วันพฤหัสบดี, 07 กรกฎาคม 2565 12:15

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก